Algemene Voorwaarden

ALGEMENE HUUR- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN SPORT COMPUTER GRAPHICS BV,
Gevestigd te Lieveren aan de Nijlandseweg 9 (9304 TR) (KVK 04033997). Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe op 20 Januari 2008. onder nummer 01148663.

1. Algemeen

 1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn uitsluitend onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Afwijkingen kunnen slechts schriftelijk met ons overeengekomen worden.
 2. Onder "wederpartij/huurder" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 3. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voorzover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins bedongen is.

2. Aanbiedingen

 1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Acceptatie van een order, of een gedeelte daarvan, is aan ons voorbehouden, ongeacht de status van een door ons gedane aanbieding. In geval wij besluiten een order niet te accepteren maken wij dat zo spoedig mogelijk kenbaar.
 3. Wij behouden ons het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.
 4. De door ons verstrekte of vervaardigde tekeningen, berekeningen, gereedschappen etc. blijven ons eigendom. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming mogen deze niet vermenigvuldigd, noch aan derden overhandigd worden. Indien de wederpartij deze verplichting niet nakomt is er sprake van een toerekenbare tekortkoming op grond waarvan schadevergoeding verschuldigd is.

3. Overeenkomst

 1. Een huurovereenkomst met ons komt tot stand op het moment dat wij een opdracht ofwel schriftelijk, ofwel mondeling ofwel telefonisch hebben aanvaard dan wel hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst correct weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk schriftelijk protesteert.
 2. De bevoegdheid tot het sluiten van bindende overeenkomsten is uitsluitend voorbehouden aan onze directie. Door anderen dan de directie afgesloten overeenkomsten zijn slechts bindend indien zij door onze directie worden bevestigd.

 3. Na de totstandkoming van de overeenkomst worden aanvullende afspraken geacht deel uit te maken van de overeenkomst.

 4. Voor transacties waarvoor geen opdrachtbevestiging is verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 7 werkdagen na factuurdatum.

 5. Elke overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. De beoordeling daarvan ligt aan ons. Wij zijn gerechtigd zekerheid van de wederpartij te eisen zodat zowel aan de geldelijke als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden ongeacht de stand van zaken in de uitvoering van de overeenkomst.

 6. De huurder heeft ter zake van het correct uitvoeren van de overeenkomst een informatieplicht. Bij onvolledige informatie zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke onjuistheden in de uitvoering.

 7. Voor een correcte uitvoering van de overeenkomst staat het ons vrij, indien wij dit noodzakelijk vinden, een derde in te schakelen. De kosten hiervan worden aan de huurder doorberekend.

4. Prijzen

 1. Onze prijzen zijn vermeld in Euro's, exclusief BTW en alle andere van overheidswege opgelegde heffingen. Goederen worden geleverd af ons bedrijf of een andere door ons aangewezen locatie. Kosten voor transport, in- uitlading, verpakkingen en verzekering komen voor rekening wederpartij.
 2. Verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren worden doorberekend in de orderprijs; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften. Reeds bekende toekomstige prijsverhogingen moeten bij de orderbevestiging worden vermeld.

5. Annulering

Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren wordt 10% van de orderprijs (incl. B.T.W.), dan wel de daadwerkelijk hierdoor ontstane schade en kosten, als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst.

6. Bijzondere bepalingen inzake huur en verhuur

 1. Wij -verder te noemen "verhuurder" verbinden ons aan de wederpartij- verder te noemen "huurder" nader gespecificeerde zaken ten gebruike in huur af te staan, gelijk de huurder zich verbindt deze zaken van verhuurder ten gebruike in huur aan te nemen.
 2. De huurder verbindt zich de overeengekomen huurprijs en de uit deze overeenkomst voortvloeiende vergoedingen en kosten te betalen en het gehuurde na beëindiging van de huurtijd terug te leveren, een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.

7. De huurperiode

 1. De huur wordt aangegaan voor een door partijen overeengekomen minimale periode, welke aanvangt op de dag voor aflevering van het verhuurde bepaald en eindigt op de dag waarop het verhuurde in zijn geheel en in goede staat is terugontvangen.
 2. Wanneer het verhuurde binnen de minimale huurperiode voortijdig wordt teruggeleverd, blijft de huursom over de gehele overeengekomen huurtijd verschuldigd.
 3. Indien de huurder van een der door ons verhuurde artikelen door enige oorzaak niet op de datum voor aflevering bepaald, in staat is om over het huurgenot te beschikken, is niettemin de huursom over de gehele overeengekomen periode verschuldigd, terwijl het gehuurde voor rekening en risico van de huurder ter beschikking wordt gehouden.
 4. Verhuurder behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode deze niet te verlengen.
 5. Indien de huurovereenkomst voor een onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt deze overeenkomst door middel van een schriftelijke opzegging. De termijn die hiervoor door de huurder in acht dient te worden genomen bedraagt één kalendermaand. Deze termijn dient ook door de verhuurder te worden gehandhaafd, tenzij omstandigheden op grond van de redelijkheid en de billijkheid blijk geven dat een kortere opzeggingstermijn voor de verhuurder in acht kunnen worden genomen.

8. Beschikbaarstelling

 1. Verhuurder draagt er zorg voor, dat het gehuurde voldoet aan de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.
 2. Gedurende de gehele huurperiode is het volledige risico van de gehuurde zaken voor rekening van huurder, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet-handeling enige schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook ingeval van overmacht. De huurder is verplicht alle schade aan de gehuurde zaken te vergoeden op basis van nieuwwaarde.
 3. Indien de huurperiode van enig openbaar terrein of aan derden toebehorend terrein gebruik wordt gemaakt, is de huurder verplicht ervoor zorg te dragen dat door de rechthebbende de nodige toestemming of vergunning wordt verleend.
 4. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de gehuurde zaken.

9. Gebruik

 1. Gedurende de huurperiode is de huurder gehouden de gehuurde zaken naar aard en bestemming te gebruiken, te onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en beschadiging.
 2. Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens de verhuurder uitgevoerd. De huurder mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder eventuele reparaties (laten) uitvoeren door deskundig personeel, terwijl alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt. Uitsluitend reparatiekosten     tengevolge van normale gebruiksslijtage zijn voor rekening van de verhuurder, weshalve alle kosten tengevolge van overbelasting en/of ondeskundig gebruik voor rekening van de huurder zijn. Mankementen dienen terstond schriftelijk aan de verhuurder te worden gemeld.
 3. Gedurende de huurperiode is de verhuurder te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van het gehuurde te controleren. De huurder dient op het eerste verzoek onverwijld toegang tot het gehuurde te verlenen.
 4. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder is het niet toegestaan het gehuurde aan enige derde in gebruik te geven, noch enig uit de huurovereenkomst voortvloeiende recht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
 5. Van de bij ons gehuurde goederen kan zowel op nationaal als op internationaal niveau gebruik worden gemaakt. Dit is echter alleen mogelijk met toestemming van de daartoe bevoegde personen en schriftelijke vastlegging hiervan in de overeenkomst.
 6. Verhuurder is ertoe gehouden de gehuurde zaken aan te sluiten op een zodanige wijze dat deze is uitgerust met een overspanningsbeveiliging, zodat schade door blikseminslag en/of overspanning kan worden voorkomen. Indien zonder een dergelijke beveiliging schade wordt toegebracht aan de gehuurde zaken, ongeacht of dit door blikseminslag en/of overspanning, windhozen of andere weersinvloeden geschiedt, wordt deze schade niet gedekt door de verzekeringsmaatschappij van verhuurder, zodat huurder daarvoor aansprakelijk is.
 7. Evenmin wordt door de verzekeraar van verhuurder gedekt de schade die het gevolg is van het opzettelijk plegen van vernielingen aan de gehuurde zaken, zonder dat daarvan enig nut is aan te tonen. Ook dienaangaande zal huurder aansprakelijk zijn voor vergoeding van de dientengevolge geleden schade door verhuurder.

10. Teruglevering

 1. Na afloop van de huurperiode is de huurder verplicht de gehuurde zaken tijdens kantooruren in oorspronkelijke en gereinigde staat compleet terug te leveren.
 2. Indien de gehuurde zaken om welke reden dan ook niet in geheel gereinigde of onbeschadigde toestand aan de verhuurder worden teruggeleverd, is de huurder verplicht alle kosten met betrekking tot de noodzakelijke reiniging en/of herstel van schade aan de verhuurder te vergoeden. Bij teruglevering heeft de huurder het recht de toestand van de gehuurde zaken door een deskundige te doen vaststellen, bij gebreke waarvan de door verhuurder op te stellen schadestaat beslissend zal zijn. Met betrekking tot de door verhuurder geconstateerde gebreken rust op haar geen andere bewijslast dan overlegging van een gespecificeerde rekening.
 3. Gedurende de periode die nodig is voor reiniging en/of herstel van schade aan de gehuurde zaken wordt de huurperiode dien conform verlengd en verplicht de huurder zich de overeengekomen huurprijs te betalen.
 4. Indien de gehuurde zaken na afloop van de huurperiode niet worden ingeleverd of zodanig zijn beschadigd dat ze als "total loss" moeten worden beschouwd, is de huurder gehouden ons de nieuwwaarde te vergoeden, onverminderd de overige betalingsverplichtingen.

11. Bepalingen omtrent software-licenties

 1. Met het aangaan van een overeenkomst waarbij de nodige software betrokken is wordt, tenzij anders overeengekomen, aan de huurder voor onbepaalde tijd het niet exclusieve recht tot gebruik van deze software verleent.
 2. De huurder zal de software uitsluitend gebruiken op één systeem cq installatie. Slechts in geval van een eventuele storing kan de software, in overleg met ons, tijdelijk op een vervangende configuratie worden gebruikt.
 3. Het is de huurder niet toegestaan zijn gebruiksrechten met betrekking tot de software over te dragen en/of onder welke titel dan ook aan derden in gebruik te geven, te vervreemden of anderszins af te staan.
 4. Indien de huurder deze gebruiksrechten bepalingen niet nakomt, zullen wij bevoegd zijn zonder gerechtelijke tussenkomst alle gebruiksrechten op de software met onmiddellijke ingang te beëindigen en teruggave of vernietiging van de software te eisen. Het vorenstaande geldt met onverminderd al onze overige rechten, waaronder met name het recht op schadeloosstelling.

12. Aansprakelijkheid

 1. Tijdens de huurperiode zijn de gehuurde zaken uitsluitend en geheel voor risico van de huurder.
 2. De verhuurder draagt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze overeenkomst is bepaald. De verhuurder zal derhalve in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld. De huurder heeft met name geen recht om betaling van de huurprijs te weigeren, dan wel de ontbinding van de huurovereenkomst en/of schadevergoeding te vorderen op grond van beweerde toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de verhuurder zelf. In het bijzonder is de verhuurder niet aansprakelijk voor enigen schaden door huurder of derden geleden schade tengevolge van overmacht, stoornis in het bedrijf van de verhuurder, verzuim of vertraging in de levering, vervanging of herstel indien deze nodig zijn geweest als gevolg van normale slijtage van de verhuurde zaken.
 3. Indien verhuurder dit verlangt, kan zij haar verzekeraar afstand laten doen van haar recht van verhaal ten opzichte van:
  1. huurders of derden aan wie de zaken om niet zijn afgestaan door de verhuurder;
  2. de huurder, indien de verhuurder haar beroep maakt van het ten gebruike in huur afstaan van de verzekerde zaken;
  3. huurders, ongeacht of het personen en/of bedrijven zijn, die de zaken zoals verzekerd, gebruiken voor dezelfde doeleinden als verhuurder;
  4. huurders die leden van de Nederlandse bioscoopbon zijn, eigenaren van studio's en alle andere huurders bij wie zich de verzekerde zaken kunnen bevinden in verband met productie en/of bewerking en/of montage;
  5. al het personeel en medewerkenden aan de productie en/of bewerking en/of montage van huurders, waardoor de gehuurde zaken gebruikt kunnen worden.

13. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van beide partijen onafhankelijke en/of onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
 2. Wij hebben het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien de overmacht van tijdelijke aard is. Zodra de overmachtssituatie opgegeven is zullen wij de uitvoering aanvangen dan wel voortzetten.
 3. In geval van een blijvende overmachtssituatie, de beoordeling daarvan ligt bij ons, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst. 1-let gedeelte van de prestatie die voor de overmachtssituatie reeds gerealiseerd was wordt uiteraard gefactureerd.
 4. Partijen informeren elkaar direct als een van beide meent in overmacht te verkeren.

14. Betaling

 1. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden op een door ons aangewezen bank- of girorekeningnummer, waarbij de valutadatum bepalend is als de  dag van betaling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle door de wederpartij verrichtte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 3. Ingeval de wederpartij: in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd, komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt, nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf, hebben wij het recht, op grond van een hierboven aangehaalde gebeurtenis, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

15. Rente en kosten

 1. Indien betaling niet binnen de in het vorig artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf 30 dagen na de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt welke het liquiditeitstarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

16. Reclames

 1. Reclames ten aanzien van de levering van de betreffende gehuurde prestatie dienen binnen 14 dagen schriftelijk bij ons te zijn ingediend. Daarbij is het voor het in behandeling nemen van de reclame noodzakelijk dat de aard van de reclame uitvoerig wordt toegelicht. Beoordeling van de gegrondheid van de reclame ligt uitsluitend aan ons.
 2. Reclames ten aanzien van facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend, echter binnen 8 dagen na factuurdatum.
 3. Gegrondheid van de reclame kan slechts leiden tot alsnog de overeengekomen prestatie te leveren. Nimmer kan meer geleverd worden dan is overeengekomen.
 4. Het indienen van een reclame kan nimmer de betalingsverplichting opschorten. Indien de reclame gegrond wordt bevonden kan de betalingsverplichting slechts opgeschort voor zover deze betrekking heeft op de reclame.
 5. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze uitdrukkelijk voorafgaande verleende toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.

17. Toepasselijk recht

Op al onze handelingen, waaronder aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoeringen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18. Geschillen

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden (geheel of ten dele) van toepassing zijn of nadere overeenkomsten van welke zodanige overeenkomsten een uitvloesel zijn worden beslecht door de Nederlandse burgelijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats gelegen is, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Verhuurder is gerechtigd - in afwijking van bovenstaande - een geschil voor de rechter te brengen in het arrondissement waarde de huurder gevestigd is, zulks conform de wettelijke regels hieromtrent.

Contact us

SCG Visual Results
Compagnonsweg 7
9482WR Tynaarlo
Netherlands

Tel. +31 (0)50 5013331
E-mail. [email protected]